De programmabegroting van de gemeente Eijsden-Margraten laat voor de komende vier jaar een positief beeld zien. Er is ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. De begroting is door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad.

Meerjarenbegroting

Om de voorgenomen ambities te realiseren investeert de gemeente de komende jaren ruim 11 miljoen euro extra. Desondanks blijft de financiële positie van de gemeente de komende vier jaar goed. De meerjarenbegroting sluit jaarlijks positief af. Ook het weerstandsvermogen voor de komende jaren is uitstekend. Bovendien verlicht Eijsden-Margraten de lasten voor inwoners door de meerjarige inflatiecorrectie voor de onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen van 3% naar 1,5%.

Anders durven doen

De komende jaren wil het college van Eijsden-Margraten een omslag maken op het gebied van bestuursstijl, de zorgzame samenleving en duurzaamheid. Dit betekent dat zij investeert in landschap, duurzaamheid, wonen en infrastructuur. Er zijn bijvoorbeeld middelen vrijgemaakt om de bereikbaarheid tussen de (kleine) kernen te verbeteren. In de begroting is ruimte voor de kwaliteit van leven in Eijsden-Margraten. Zo faciliteert de gemeente vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voor voorzieningen op het gebied van Wmo en Jeugd wordt jaarlijks 9,4 miljoen euro vrijgemaakt. Ook realiseert de gemeente sociale ontmoetingsplekken en gezondheidsvoorzieningen. Het bestaande subsidiebeleid à 1,2 miljoen euro zet zij voort.

Participatie en dienstverlening

Het college gaat de komende vier jaar op eigentijdse wijze te werk. Inwoners, ondernemers en vrijwilligers worden meer betrokken bij beslissingen die invloed hebben op hun leefomgeving. Er is ruimte voor ideeën vanuit de samenleving. Samen activiteiten tot stand brengen, waarbij de gemeente faciliteert en stimuleert. Daarnaast wil het college de dienstverlening meer afstemmen op de veranderende behoeften en digitale mogelijkheden. Het Servicepunt Eijsden blijft behouden. Voor een face-lift is 150.000 euro gereserveerd.

Impuls duurzaamheid

Het college wil een flinke impuls geven aan de invulling van de klimaat- en energieopgaven. In 2021 verwacht het Rijk een plan om alle woningen van het gas te halen. In 2050 moeten we energieneutraal zijn. Om duurzaamheidsinitiatieven versneld van de grond te krijgen zet het college onder andere een stimuleringsfonds van 3 miljoen euro in. Ook trekt zij jaarlijks 20.000 euro uit om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen.

Landschap

Het gebruik en de inrichting van het landschap krijgt de komende jaren bijzondere aandacht. Dit met ruimte voor een sterke plattelands-economie. Bovenop de jaarlijkse inzet van 100.000 euro voor natuur- en landschapsprojecten trekt de gemeente jaarlijks 20.000 euro uit voor het realiseren van hoogstambomen en hagen. Ook het ecologisch beheren van de bermen en het bevorderen van het bijenwelzijn is een aandachtspunt.

Woonwensen inwoners

Vanuit de nieuwe woonvisie en het duurzaamheidsprogramma speelt het college in op de woonbehoeften en woonwensen van inwoners. Bestaande woningbouwplannen in Eijsden, Margraten en Cadier & Keer worden afgerond. Daarnaast worden nieuwe uitbreidingsplannen in andere kernen gerealiseerd. Naast de totstandkoming van zorgwoningen in het gebied Gronsveld, St. Geertruid – Noorbeek word gekeken naar de invulling van leegstaande panden. Ook bereidt de gemeente zich voor op de implementatie van de Omgevingswet. Deze biedt ruimte om bepaalde initiatieven wél mogelijk te maken. Dit betekent dat er een Omgevingsvisie wordt opgesteld en anders gewerkt wordt met vergunningverleningen.

Openbare ruimte en infrastructuur

Door te investeren in de openbare ruimte bouwt de gemeente aan het behoud van een aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving. Extra geld is beschikbaar voor het verwezenlijken van speelveldjes (20.000 euro) en het upgraden van dorpspleinen (50.000 euro). Daarnaast investeert de gemeente in 2019 circa 6,7 miljoen euro in het verbeteren van de infrastructuur, zoals het veiliger maken van wegen en aanleggen van fietsverbindingen. De aanleg van het fietspad ‘de Bukel’ en het realiseren van een fietsverbinding tussen Margraten en Valkenburg zijn hier onderdeel van.

Toerisme en recreatie

De samenwerking met buurgemeenten Gulpen-Wittem en Vaals wordt verder uitgebreid. Dit doet het college vanuit de gezamenlijke Cittaslow-waarden: het is een streek waar het leven goed is en waar je kunt onthaasten. Daarom zet het college in op en toerisme: meer variatie, met respect voor rust en ruimte. Vanuit het toeristisch ontwikkelingsprogramma is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar. Een extra 20.000 euro is begroot om het ondernemerschap op het gebied van toerisme en recreatie te versterken. De gemeente moedigt de realisatie van aantrekkelijke verblijfsmogelijkheden, het wandelen en fietsen aan. Voor de routestructuren is 50.000 euro per jaar vrijgemaakt.

Veiligheid

Op de agenda staat ook de aanpak van overlast en het bevorderen van een veilige woon- en werkomgeving. Voor woningen wordt een rookmeldersproject uitgerold. Ook camerabewaking op de bedrijventerreinen en een verstevigde inzet van BOA’s en wijkagenten geven hier invulling aan. In 2019 ligt de focus vanuit handhaving op de aanpak van zowel drugs- als verkeers- en milieuoverlast. Meer weten? In november bespreekt de gemeenteraad de begroting. Wilt u meer weten over de programmabegroting 2019-2022, bekijk dan een uitgebreide samenvatting van de Programmabegroting 2019-2022 op onze website.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here